Go Skateboarding Day NYC 2014 – Olson, Worrest, Ishod